Werk en Inkomen – WAO-uitkering

WAO-uitkering
De WAO is de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO bestaat alleen nog voor mensen, die vóór 1 januari 2004 een ziekte of handicap hadden en op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. In 2006 is de WAO vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Recht op een WAO-uitkering
Een WAO-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor langdurig zieke mensen. Je hebt alleen nog recht op een WAO-uitkering, als je op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontving.

WAO-uitkeringen
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) kent 2 soorten uitkeringen:
• een tijdelijke loondervingsuitkering voor mensen ouder dan 33 jaar. De loondervingsuitkering duurt minimaal 6 maanden en maximaal 6 jaar. Dit hangt af van de leeftijd, waarop je arbeidsongeschikt bent geworden.
• een vervolguitkering, nadat de tijdelijke loondervingsuitkering is afgelopen. Wie jonger is dan 33 jaar krijgt meteen te maken met de vervolguitkering. De vervolguitkering loopt door tot je AOW-leeftijd.

Hoogte WAO-uitkering
Een WAO-uitkering is maximaal 75% van je vroegere loon. Hoe hoog je WAO-uitkering is, hangt af van:
• het soort uitkering: heb je een loondervingsuitkering of een vervolguitkering?
• wat is de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.
• wat is je leeftijd.

Herkeuring WAO bij verandering arbeidsongeschiktheid
Als je gezondheid verbetert of slechter wordt, kun je een herkeuring krijgen voor de WAO. Je kunt die ook zelf aanvragen. De uitslag van de herkeuring kan gevolgen hebben voor de hoogte van je WAO-uitkering.

Verlaagde WAO-uitkering na herkeuring
Na een herkeuring kun je een andere (hogere of lagere) WAO-uitkering krijgen. Om je verlaagde inkomen aan te vullen, ga je op zoek naar (meer) werk. Lukt het niet om (meer) passend werk te vinden? Dan kun je een WW-uitkering aanvragen. Deze krijg je dan naast je (verlaagde) WAO-uitkering. Had je naast je WAO-uitkering al een WW-uitkering? Dan bekijkt het UWV of je in aanmerking komt voor een hogere WW-uitkering.

Mogelijk toeslag bij inkomen lager dan sociaal minimum
Ligt je totale (gezins)inkomen mét WAO-uitkering onder het sociaal minimum, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een toeslag op je WAO-uitkering. Je vraagt deze toeslag bij het UWV aan.

Einde WAO-uitkering
Je WAO-uitkering heeft geen vaste einddatum. Je WAO-uitkering kan om verschillende redenen eindigen:
• als je weer meer kunt gaan werken.
• als je de AOW-leeftijd hebt bereikt.
• als je in de gevangenis zit.
• als je naar het buitenland verhuist.
• als je overlijdt.

Wat is het verschil tussen de WAO en de WIA?
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is op 1 januari 2004 overgegaan in de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Sinds die dag krijg je, als je ziek bent, te maken met de WIA. Alleen als je vóór 1 januari 2004 al een WAO-uitkering kreeg, kun je mogelijk nog opnieuw een WAO-uitkering krijgen.
• In de WIA bestaat een onderscheid tussen werknemers, die nog gedeeltelijk kunnen werken en werknemers, die nooit meer kunnen werken. In de WAO werd dit verschil niet gemaakt, daar waren alleen verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen.
• Als je nog gedeeltelijk werkt, dan krijg je in de WIA een uitkering via de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Een verschil met de WAO is, dat in de WIA werken altijd loont als iemand (meer) gaat werken. Volledig arbeidsongeschikten, die in de toekomst ook niet kunnen werken, zijn in de WIA verzekerd van een inkomen via de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).
• Als je een gedeeltelijke WAO-uitkering kreeg, kon je ook WW krijgen. In de WIA krijg je alleen 1 van de 2 WIA regelingen.
• Als al snel duidelijk is, dat je nooit meer kunt werken, dan kun je meteen een WIA-uitkering aanvragen. Voor een WAO-uitkering moest je eerst 2 jaar ziek zijn.
• Voor een WIA-uitkering moet je minstens 35% arbeidsongeschikt zijn. Voor de WAO was de grens 15% arbeidsongeschikt.

Documenten uitkering bewaren
Het is belangrijk om alle documenten te bewaren, die met je WAO-uitkering te maken hebben. Als je WAO-uitkering stopt, moet je de documenten, die met je uitkering te maken hebben, altijd minstens 2 jaar bewaren. Je bent namelijk verplicht om je documenten aan het UWV te laten zien, als ze erom vragen. Dat kunnen loonstroken, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten zijn. Maar het is slim om de documenten rond je uitkering nog langer te bewaren. Ook na 2 jaar kan het UWV nog onderzoeken of de uitkering, die je ontvangt of hebt ontvangen, wel juist is. Je bent verplicht om mee te werken als ze daarom vragen.

Help mee