Tegemoetkomingen en Compensaties

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kunt u van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor deze extra kosten. De Wtcg bestaat uit een aantal maatregelen.
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert de volgende maatregelen uit:
– De algemene tegemoetkoming.
– Korting op de eigen bijdrage. Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf, Zorg zonder Verblijf of WMO? Dan kunt u dit niet meer aftrekken van de belasting. Wel krijgt u vanuit de Wtcg een korting op uw eigen bijdrage. U ontvangt deze korting automatisch. De korting staat op uw factuur.

Hulpmiddelen en voorzieningen

De WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. U kunt deze hulp aanvragen bij uw gemeente.

Wat zijn hulpmiddelen en voorzieningen?

Hulpmiddelen en voorzieningen uit de WMO zijn bijvoorbeeld:

 • een rolstoel of scootmobiel,
 • vervoersvoorzieningen, zoals collectief vervoer,
 • een woningaanpassing zoals een traplift, of keukenaanpassing.

Let op: gebruikt u tijdelijk een hulpmiddel? Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een ongeval? Dan valt dit meestal niet onder de WMO, maar onder uw zorgverzekering.

De eigen bijdrage

Uw gemeente bepaalt zelf of u een eigen bijdrage moet betalen voor uw hulpmiddel of voorziening. Wij brengen in opdracht van uw gemeente de eigen bijdrage in rekening. Voor een rolstoel is geen eigen bijdrage verschuldigd. Per gemeente is het verschillend welke voorzieningen wel of niet uitgegeven worden. Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met het WMO-loket van uw gemeente.

Hoe lang moet ik een bijdrage betalen voor mijn hulpmiddel of voorziening?

Elke gemeente is vrij om het aantal perioden dat u moet betalen zelf vast te stellen. Er zijn wel voorwaarden:

 • De totale eigen bijdrage die u over alle perioden samen betaalt, mag niet meer zijn dan de kosten van uw hulpmiddel of voorziening.
 • Is het hulpmiddel uw eigendom (geworden)? Dan betaalt u maximaal 39 perioden een eigen bijdrage.
 • Heeft u het hulpmiddel in bruikleen? Dan is er geen maximum voor het aantal perioden. De bovenste voorwaarde blijft wel gelden.

Hoe hoog is de eigen bijdrage voor mijn hulpmiddel of voorziening?

De eigen bijdrage voor uw hulpmiddel of voorziening is afhankelijk van:

 • de kosten van de voorziening, vastgesteld door uw gemeente.

Uw gemeente bepaalt hoe hoog de kosten van uw hulpmiddel of voorziening zijn. Deze kosten mogen natuurlijk niet hoger zijn dan de kostprijs van uw hulpmiddel of voorziening.

Uw gemeente bepaalt ook over hoeveel perioden u de eigen bijdrage moet betalen.

 • de hoogte van uw maximale periodebijdrage.

Met uw inkomen, uw leeftijd en uw huishouden stelt het CAK uw maximale periodebijdrage vast. Per periode van 4 weken betaalt u nooit meer dan dit bedrag. Ook niet als u meer zorg (of voorzieningen) ontvangt.
Voor alle zorg en hulpmiddelen in totaal betaalt u dus per 4 weken niet meer dan de maximale periodebijdrage. De maximale periodebijdrage is vastgesteld met uw beschikking.

Compensatie eigen risico

 • Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Heeft u hoge zorgkosten? Dan betaalt u vaak uw volledige eigen risico van de zorgverzekering. Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kunt u in bepaalde gevallen hiervoor een geldbedrag ontvangen ter compensatie van uw verplicht eigen risico. De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico terug.

Hoe hoog is de Compensatie eigen risico 2013?

 • De Compensatie eigen risico 2013 is door het ministerie van VWS wettelijk vastgesteld op € 99, -. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde. U krijgt de Compensatie eigen risico 2013 in één keer uitbetaald en wel per begin december 2013.

Komt u in aanmerking voor de Compensatie eigen risico 2013?

Als u in aanmerking komt voor de Compensatie eigen risico 2013 dan stuurt het CAK u tussen 31 augustus en 14 oktober 2013 automatisch een brief (beschikking). Het is niet mogelijk om eerder in aanmerking te komen.

Meer informatie over eigen bijdragen en de berekening ervan bij Zorg met verblijf, Zorg thuis en over het Persoonsgebonden budget vindt u op www.hetcak.nl

U kunt het CAK ook gratis bellen op de volgende telefoonnummers op werkdagen tussen 8.00 – 18.00 uur:
WMO 0800-1925

Compensatie eigen risico 0800-2108
Wtcg 0800-0300
Zorg zonder Verblijf 0800-1925
Zorg met Verblijf 0800-0087
Bron: www.hetcak.nl

Mantelzorgcompliment

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers, die langdurig, vrijwillig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden, waarvoor anders professionele hulp ingehuurd moet worden. Als de zorgvrager, die wordt verzorgd, hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het compliment bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanvragen.
Heeft u als ouder extra zorg voor uw zieke kind? Ook dan bent u mantelzorger en kunt u het mantelzorgcompliment krijgen.

Geen gevolgen voor belasting, uitkering of toeslagen

De mantelzorger hoeft geen belasting te betalen over het mantelzorgcompliment. Het compliment telt niet mee voor zijn of haar inkomen. Ook heeft het compliment geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantelzorger.

Geen gevolgen voor Persoonsgebonden Budget

Voor een zorgvrager heeft het geven van een mantelzorgcompliment geen invloed op de hoogte van een eventueel Persoonsgebonden Budget (PGB). De mantelzorger krijgt het compliment naast het salaris uit een PGB.

Mantelzorg en erfbelasting

Wordt u verzorgd door een (adoptie)kind of (adoptie)ouder, waarmee u samen woont? Dan is het mantelzorgcompliment een voorwaarde voor uw mantelzorger om een verhoogde vrijstelling te krijgen voor de erfbelasting. Een verhoogde vrijstelling betekent dat uw verzorger minder belasting over de erfenis betaalt.
Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl leest u meer over dit onderwerp.

Wie krijgt het mantelzorgcompliment?

Een mantelzorgcompliment kunt u als mantelzorger alleen krijgen als:

 • Uw zorgvrager door Centrum Indicatiestelling Zorg óf door Bureau Jeugdzorg is geïndiceerd voor langdurige, extramurale AWBZ-zorg aan huis.
 • Deze indicatie voor minimaal 53 weken (371 dagen) moet zijn afgegeven;
 • Deze indicatie op of na 1 augustus 2009 is afgegeven.

Voor iedere 371 dagen dat de indicatie geldig is, kan er 1 mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Is uw indicatie te kort voor het mantelzorgcompliment? Het is mogelijk om de duur van 371 dagen te bereiken door meerdere indicaties bij elkaar op te tellen. Dit mag als de periode tussen de oude en de nieuwe indicatie korter is dan 42 dagen (6 weken).

Indicatie afgegeven voor 1 augustus 2009

Is uw indicatie afgegeven voor 1 augustus 2009? Dan mag u mogelijk het mantelzorgcompliment geven op basis van de overgangsregeling.
De overgangsregeling is van toepassing wanneer:

 • De zorgvrager in 2008 en/of 2009 (tot en met 31 juli 2009) een mantelzorgcompliment heeft kunnen geven;
 • De indicatie op 1 augustus 2009 nog geldig was.

Jaarlijks een vaste beoordelingsdatum

De vaste beoordelingsdatum is de datum waarop de allereerste indicatie is afgegeven die recht gaf op een mantelzorgcompliment. Precies 1 jaar na deze datum wordt opnieuw beoordeeld of de zorgvrager aan de voorwaarden voor het mantelzorgcompliment voldoet.

Bron: www.svb.nl