Word ook partner van onze vereniging

Neem contact op met voorzitter@reumazorgnederland.nl (Gerardine Willemsen).

Dan kunnen we gezamenlijk kijken op welke activiteiten wij kunnen samenwerken.

Voorbeelden van samenwerking/financiering kunnen zijn:

 • Coproductie van een tijdschrift, evenement of campagne voor mensen met een reumatische aandoening.
 • Cursussen/trainingen waarmee ReumaZorg Nederland haar organisatie, leden en maatschappelijke positie verder kan versterken.
 • Het ondersteunen van mensen met een reumatische aandoening bij het verkrijgen en behouden van werk door inzet van onder andere arbeidsparticipatiecoaches.
 • Ondersteuning in het werven van subsidies en fondsen voor (onderzoeks)projecten gericht op mensen met een reumatische aandoening.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden waaronder u partner zou kunnen worden?

 • ReumaZorg Nederland zal zich nooit door de partner laten sturen op haar beleid en de inhoud van haar activiteiten bij de aanvaarding van (financiële) ondersteuning.
 • De (financiële) ondersteuning van de partner draagt (in)direct bij aan de activiteiten, projecten en de belangenbehartiging van ReumaZorg Nederland en haar leden.
 • De (financiële) ondersteuning van de partner dient altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te zijn.
 • Persoonlijke gegevens van leden of projectdeelnemers worden nooit aan de partner verstrekt.
 • Projecten, die (financiële) ondersteuning vereisen, hebben een concreet omschreven doel met een afgesproken looptijd, target en budget.
 • Afspraken over het gebruik van naam/logo op website of flyers worden voorafgaand aan de (financieel) ondersteunde activiteit(en) vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het gebruik van de naam van de partner of ReumaZorg Nederland, copyright en/of andere rechten van intellectueel eigendom, zoals merkrechten.
 • ReumaZorg Nederland is transparant over de besteding van alle ontvangen gelden door deze te vermelden in haar jaarrekening, die door een accountant geaccordeerd wordt.
 • Inkomsten van ReumaZorg Nederland uit contributies, donaties, erfenissen en legaten worden opgenomen in de exploitatiebegroting en de reserve.
 • Inkomsten van ReumaZorg Nederland, afkomstig van bijdragen aan projecten, worden opgenomen in de exploitatiebegroting voor dat betreffende project.
 • De privacy van de donateur of partner wordt door ReumaZorg Nederland beschermd door de gegevens niet zonder toestemming te publiceren of beschikbaar te stellen aan derden.