ReumaZorg Nederland: ANBI

ReumaZorg Nederland is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, dat is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Naam organisatie: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 8545.05.659
Postadres: Postbus 58, 6500 AB Nijmegen
Beleid:
Onze missie: De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is belangenbehartiger voor mensen met reumatische aandoeningen op alle fronten, nationaal en internationaal.
Onze visie: Als onafhankelijke en samenwerkende landelijke patiëntenorganisatie zullen wij de belangen van mensen met reuma optimaal behartigen door te faciliteren, inspireren, verbinden en te informeren.
Onze doelen:
• Betrouwbare voorlichting en informatievoorziening
• Belangenbehartiging in beleid
• Zichtbaar in de samenleving
• Belangenbehartiging in onderzoek
• Internationale samenwerking
• Lotgenotencontact
• Sterke vrijwilligersorganisatie
• Solide beleid en financiële structuur
Bestuur: Het bestuur bestaat thans uit de volgende bestuurders: G. Willemsen, M. van Wagenberg, D. Lewinski, M. Barreveld en S. Tjemkes. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen salaris, want zij zijn actief op vrijwillige basis. Onkostenvergoeding aan bovengenoemde functionarissen vindt plaats op basis van gemaakte reis- en overige onkosten i.v.m. hun werk als bestuurslid.
Regels Fondsenwerving en donaties. ReumaZorg Nederland heeft hiervoor regels opgesteld, zie RZN Fondsenwerving en sponsoring De werving van de baten en het beheer en de administratie ervan loopt gelijk op met de beoogde doelen en daarbij behorende activiteiten. De Vereniging heeft geen winstoogmerk. Gelden worden besteed aan de beoogde doelen en daarbij behorende activiteiten.
Beleidspunten.
Zie RZN beleidspunten
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Op 5 november 2014 is de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland als rechtspersoon opgericht. Hier vindt u het RZN Jaarverslag 2016
Balans/ Staat van baten en lasten: Op 5 november 2014 is de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland als rechtspersoon opgericht. De vereniging besteedt sinds de start al haar middelen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging. Hier vindt u de financiële verantwoording RZN publicatie jaarrekening 2016. Bijdragen en donatie voor organisatiekosten van themabijeenkomsten werden ontvangen van de bedrijven AbbVie, Pfizer en Sanofi, naast contributies en donaties van individuele personen en organisaties. De jaarresultaten worden gemonitord en geëvalueerd door het bestuur en voorgelegd aan de ALV. Het voorkomen van en optreden tegen financiële belangenverstrengeling wordt in acht genomen door de inzet van een externe accountant, die de financiën controleert. Daarnaast wordt de Vereniging ondersteund door een extern advocatenkantoor, dat zorgt voor contracten e.d.
De vereniging heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan en zal uitsluitend worden aangewend ten bate van de feitelijke werkzaamheden van de vereniging.

Meer informatie over ANBI

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijkt u dan op http://www.anbi.nl of kijk op de website van de Belastingdienst.