ReumaZorg Nederland: Algemeen Nut Beogende Instelling

ReumaZorg Nederland is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 • Naam organisatie: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
 • RSIN/Fiscaal nummer: 8545.05.659
 • Postadres: Postbus 58, 6500 AB Nijmegen
 • Doelstelling: het behartigen van de belangen van mensen met een reumatische aandoening door:
 1. zo goed mogelijk zichtbaar en bereikbaar te zijn voor mensen met een reumatische aandoening en andere belanghebbenden met als doel onafhankelijk informeren, adviseren en ondersteunen en
 2. de belangen van mensen met een reumatische aandoening te vertegenwoordigen, zowel in de zorg als in de maatschappij, nationaal en internationaal.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • Onze Missie: het, door het aanpakken van maatschappelijke knelpunten en het ondersteunen van de rechten als patiënt, versterken van de positie van mensen met een reumatische aandoening en hen stimuleren de regie in eigen hand te nemen.
 • Onze Visie: management van ziekte en behandeling is een samenwerkingsverband tussen patiënt, behandelaars en de maatschappij.

Door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland worden individuele leden, reumapatiëntenverenigingen en ziekte-specifieke patiëntenverenigingen en -organisaties en reumapatiënten geïnformeerd en ondersteund in hun belangenbehartiging.

 • Mensen met een reumatische aandoening worden actief geïnformeerd via de website, via themabijeenkomsten en via de diverse reumaverenigingen en –organisaties. Er wordt een platform geboden via website en forum.
 • Mensen met een reumatische aandoening worden actief naar hun mening gevraagd via enquêtes en panel.
 • Mensen met een reumatische aandoening worden actief verwezen naar reumaverenigingen en –organisaties om deel te kunnen nemen in eigen regio aan lotgenotencontact en andere activiteiten.
 • Mensen met een reumatische aandoening worden opgeleid tot onderzoekspartners om zo patiënten-participatie in (wetenschappelijk) onderzoek te waarborgen. Het landelijk netwerk voor onderzoekspartners zullen we verder uitbouwen en waarborgen.
 • Mensen met een reumatische aandoening worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de zorg en innovaties, die kunnen bijdragen aan hun dagelijkse levensstijl.
 • Het overleg en de onderlinge contacten tussen de reumaverenigingen worden gestimuleerd.
 • ReumaZorg Nederland zal de deelname aan en samenwerking met (internationale) organisaties in het belang van de personen met een reumatische aandoening in de breedste zin van het woord waarborgen.
 • ReumaZorg Nederland zal onderzoeksprojecten stimuleren, die het welzijn, de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van mensen met een reumatische aandoening kunnen bevorderen.
 • Bestuur: het bestuur bestaat thans uit de volgende bestuurders: G. Willemsen, J. Vooijs, M. Walma, D. Lewinski, C. Oostindie en S. Tjemkes. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.
 • Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, want zij zijn actief op vrijwillige basis. Onkostenvergoedingen aan bovengenoemde functionarissen vinden plaats op basis van gemaakte onkosten.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Op 5 november 2014 is de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland als rechtspersoon opgericht. Hier vindt u het Jaarverslag 2014-2015.
 • Balans/ Staat van baten en lasten: Op 5 november 2014 is de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland als rechtspersoon opgericht. De vereniging besteedt sinds de start al haar middelen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging. Hier vindt u de financiële verantwoording over het jaar 2014-2015. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan en zal uitsluitend worden aangewend ten bate van de feitelijke werkzaamheden van de vereniging.

Meer informatie over ANBI

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijkt u dan op http://www.anbi.nl of kijk op de website van de Belastingdienst.