Over ReumaZorg Nederland

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is een landelijke patiëntenorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen met reuma, zowel op nationaal als internationaal niveau. RZN vertegenwoordigt in Nederland mensen met reumatische aandoeningen en hun familieleden. Samen met hen streeft RZN een goede kwaliteit van leven na voor mensen met een reumatische aandoening. RZN ondersteunt de bij haar aangesloten lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen (RPV), Bechterewpatiëntenverenigingen (BPV) en reuma gerelateerde ziekte-specifieke patiëntenverenigingen en -organisaties.

Waar staat ReumaZorg Nederland voor?

Missie

Het versterken van de positie van mensen met een reumatische aandoening en hen stimuleren de regie in eigen hand te nemen.

Visie

Management van ziekte en behandeling is een samenwerkingsverband tussen patiënt, behandelaars en de maatschappij.

RZN geeft invulling aan haar missie en visie door middel van:

  • het aanpakken van maatschappelijke knelpunten;
  • het bevorderen van deelname van patiënten aan (wetenschappelijk) onderzoek;
  • het geven van betrouwbare en relevante informatie over reumatische aandoeningen;
  • het behartigen van de belangen van volwassenen en kinderen met een reumatische aandoening, op regionaal, landelijk en Europees niveau;
  • het organiseren van activiteiten waarbij mensen met een reumatische aandoening elkaar kunnen ontmoeten (lotgenotencontact);
  • het bevorderen van activiteiten die er toe bijdragen dat mensen met een reumatische aandoening zo lang mogelijk zelfstandig blijven en hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij;
  • nationale en internationale samenwerking met diverse organisaties om zo betaalbare en kwalitatief goede zorg voor alle mensen met een reumatische aandoening mogelijk te maken.

RZN kent gewone leden, dit zijn individuele reumapatiënten of hun familieleden, en buitengewone leden, dit zijn lokale of regionale reumapatiëntenverenigingen en Bechterew patiëntenverenigingen of reuma gerelateerde ziekte-specifieke patiëntenverenigingen en -organisaties. Daarnaast kent de vereniging geassocieerde leden. Dit zijn ziekte-specifieke patiëntenverenigingen waarmee een langdurige samenwerkingsovereenkomst kan worden afgesloten.

Hoe is ReumaZorg Nederland ontstaan?

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is opgericht op 5 november 2014, door vertegenwoordigers van een aantal lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen, die behoefte hadden aan een landelijke gehoorde stem van reumapatiënten. De vereniging behartigt de belangen van reumapatiënten, reumapatiëntenverenigingen, Bechterew patiëntenverenigingen en ziekte-specifieke patiëntenverenigingen en –organisaties, en hun achterban. RZN ondersteunt hen onder meer door middel van het geven van informatie, faciliteren van lotgenotencontact en het organiseren van activiteiten en themabijeenkomsten.

RZN is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland, ontvangt een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS en is lid van EULAR (European League against Rheumatism) voor PARE (de nationale patiënten vertegenwoordiging binnen EULAR).

De organisatie heeft tevens de ANBI status.

portretfoto_RZN_Echt_Mooij_fotografie.drukwerk-7562Reuma onder de aandacht brengen

Op lokaal, regionaal en landelijk niveau vraagt de vereniging aandacht door voorlichting en andere vormen van beïnvloeding. Zo hebben vertegenwoordigers van de vereniging zitting in diverse platformen en nemen ze actief deel aan andere overlegorganen, om te zorgen dat de stem van reumapatiënten klinkt, daar waar hij moet klinken.

De website, www.reumazorgnederland.nl, is het hart van de communicatieactiviteiten van RZN. Via deze weg informeert de vereniging actief haar leden en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Daarnaast organiseert RZN bijeenkomsten, waaronder themabijeenkomsten specifiek bedoeld voor jongeren met een reumatische aandoening.

RZN volgt de politieke ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg op de voet en tracht deze waar mogelijk te beïnvloeden.

Samenwerken

RZN werkt graag samen met diverse partijen, met als gezamenlijk doel de belangenbehartiging en ondersteuning van mensen met een reumatische aandoening. Naast de eerder genoemde geassocieerde leden, kent de vereniging ook Partners, organisaties van uiteenlopende aard, met wie een projectmatige samenwerkingsovereenkomst wordt  aangegaan.

Dit alles vormt een stevige uitdaging, waarbij ondersteuning plaatsvindt door professionals.

Samen bereiken we meer.