Over ReumaZorg Nederland

 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zet zich in voor alle mensen met reuma. De patiënt staat centraal in onze activiteiten en we laten ons dus leiden door wat voor mensen met reuma belangrijk is.
We werken samen met andere landelijke patiëntenorganisaties binnen de Patientenfederatie Nederland en overige partners aan diverse (onderzoeks-)projecten, onder andere met ons netwerk van ervaringsdeskundige patiënten, geven voorlichting middels bijeenkomsten enzovoorts.
Wij werken in Nederland, maar ook op Europees vlak en onderhouden contacten met andere nationale patiëntenorganisaties en doen bijvoorbeeld mee met de jaarlijkse Edgar Stene verhalenwedstrijd voor alle mensen boven de 18 jaar.
Lees meer

Waar staat ReumaZorg Nederland voor?

Onze missie
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is belangenbehartiger voor mensen met reumatische aandoeningen op alle fronten, nationaal en internationaal.

Onze visie
Als onafhankelijke en samenwerkende landelijke patiëntenorganisatie zullen wij de belangen van mensen met reuma optimaal behartigen door te faciliteren, inspireren, verbinden en te informeren.

Jaarverslag 2016 Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland Jaarrekening 2016
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland sponsorbeleid
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland governancebeleid
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland klachtenbeleid

We geven invulling aan onze missie en visie door middel van:
• RZN neemt deel op nationaal en internationaal niveau aan diverse overlegorganen binnen de gezondheidszorg voor de belangenbehartiging van patiënten.
• RZN heeft een netwerk van ervaringsdeskundigen, die actief deelnemen aan voorlichting over het leven met reuma en in actief deelnemen in wetenschappelijk onderzoek.
• RZN bevordert de eigen regie van reumapatiënten in het deelnemen aan de maatschappij. Denk daarbij aan werk, studie, leven en participatie. Dit doen we door voorlichting en themabijeenkomsten. Patiënten delen ervaringen en bouwen kennis op.
• RZN vervult zichtbaar een wegwijs/verwijsfunctie voor elke reumapatiënt naar lokale verenigingen en ondersteunt lokale verenigingen, als zij daaraan behoefte hebben.
Dit bereiken we door:
Betrouwbare voorlichting en informatievoorziening
Beleidsdoel: Mensen met en zonder reuma weten de weg te vinden naar RZN voor betrouwbare voorlichting en informatie via informatiebijeenkomsten, campagnes, sociale media, website enzovoorts.
Belangenbehartiging in beleid
Beleidsdoel: ReumaZorg Nederland is een sterke partij die aantoonbaar resultaat boekt in het behartigen van de belangen van de reumapatiënt en verbetering van de kwaliteit van zorg door samenwerking met externe partners.
Zichtbaar in de samenleving
Beleidsdoel: ReumaZorg Nederland (RZN) is zichtbaar en profileert zich in de samenleving.
Belangenbehartiging in onderzoek
Beleidsdoel: ReumaZorg Nederland is een sterke partij die aantoonbaar resultaat boekt in het behartigen van de belangen van de reumapatiënt door deze als ervaringsdeskundige deel te laten nemen in (wetenschappelijk) onderzoek naar reuma en in voorlichting over leven met reuma.
Internationale samenwerking
Beleidsdoel: Internationale bundeling van patiënten belangen en uitwisseling van kennis en ervaring zal de aandacht voor reumatische ziekten bevorderen.
Lotgenotencontact
Beleidsdoel: Het bevorderen van kennis en uitwisseling van wederzijdse ervaringen.
Sterke vrijwilligersorganisatie
Beleidsdoel: Sterk vrijwilligersbeleid met voldoende vrijwilligers die ondersteund en gefaciliteerd worden door training, scholing, contracten en vrijwilligerscoördinator. Er is aandacht voor ondersteuning van vrijwilligersbeleid door lokale patiëntenverenigingen.
Solide beleid en financiële structuur
Beleidsdoel: een solide beleid en financiële structuur die sturing geeft aan de organisatie en activiteiten van ReumaZorg Nederland.

Organisatie en ANBI ReumaZorg Nederland

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is opgericht op 5 november 2014, door vertegenwoordigers van een aantal lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen, die behoefte hadden aan een landelijke gehoorde stem van reumapatiënten. We zetten ons samen in met patiënten, niet-patiënten en leden voor mensen met reuma. De patiënt staat centraal in onze activiteiten en we laten ons dus leiden door wat voor mensen met reuma belangrijk is. Dit middels bijvoorbeeld het geven van informatie, faciliteren van lotgenotencontact en het organiseren van activiteiten en themabijeenkomsten.

RZN is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland, ontvangt een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS en is lid van EULAR (European League against Rheumatism) voor PARE (de nationale patiënten vertegenwoordiging binnen EULAR).

De Vereniging heeft een betrokken bestuur en team. Lees meer

De organisatie heeft tevens de ANBI status.

portretfoto_RZN_Echt_Mooij_fotografie.drukwerk-7562Reuma onder de aandacht brengen

Op landelijk niveau vraagt ReumaZorg Nederland aandacht door voorlichting en andere vormen van beïnvloeding. Zo hebben vertegenwoordigers van de vereniging zitting in diverse platformen en nemen ze actief deel aan andere overlegorganen, om te zorgen dat de stem van reumapatiënten klinkt, daar waar hij moet klinken.

We informeren u graag via:
– deze website: www.reumazorgnederland.nl  en
– via facebook: www.facebook.com/reumazorgnederland