Invloed intensiteit behandeling bereiken DMARD remissie.

Totale remissie van DMARD’s is een haalbaar doel voor mensen met RA. Het is echter niet altijd duidelijk welke behandeling met DMARD’s nou het meest effectief is in het bereiken van dit doel. In het onderzoek van Burgers zijn twee groepen RA patiënten met elkaar vergeleken in hun tocht naar het bereiken en behouden van DMARD remissie.

In totaal werden 279 RA patiënten betrokken bij het onderzoek die tussen maart 2007 en september 2010 in het LUMC de diagnose RA hadden gekregen. Deze patiënten werden onderverdeeld in twee groepen. Groep 1 kreeg een aanvullende behandeling bovenop routinematige zorg. Groep 2 kreeg routinematige zorg.

Groep 1
155 RA patiënten met een DAS<1.6 kregen een behandeling met het concrete doel om remissie van DMARD’s te bereiken. Deze patiënten kregen in eerste instantie een hoge dosis prednison (60mg/dag) en methotrexaat. Als tijdens het onderzoek de DAS van deze mensen hoger of gelijk bleek aan 1.6 werd de medicatie opgehoogd en weer verlaagd wanneer de DAS<1.6.

Groep 2
De tweede groep van 124 RA patiënten kregen de routinematige zorg bestaande uit methotrexaat en aanvullende behandeling die nodig is om de DAS<2.4 te houden.

Beide groepen patiënten werden gemiddeld 7.8 jaar gevolgd a.d.h.v. het medisch dossier op het bereiken van remissie. Daarbij is de definitie van remissie: het ontbreken van ontsteking voor één jaar of meer na het stoppen met DMARD’s. Daarbij is de definitie van blijvende remissie het ontbreken van ontsteking voor één jaar of meer na het stoppen met DMARD’s en het ontbreken van ontsteking na dit jaar gedurende de gehele onderzoeksperiode. Beide groepen patiënten werden met elkaar vergeleken op remissie en blijvende remissie.

Resultaten: DMARD vrije remissie werd bereikt in 35% van de RA patiënten die de intense behandeling kregen en bij 29% van de mensen die de routinematige behandeling kregen. Mensen met RA en een positieve ACPA score bereikten vaker DMARD vrije remissie in de intense groep (25%) dan die in de groep met routinematige behandeling (6%). Dit verschil was niet terug te vinden bij mensen met RA en een negatieve ACPA score. Er bleken geen verschillen tussen de intense behandelgroep (28%) en de routinematige behandelgroep (27%) op het bereiken van blijvende remissie. Er was ook geen verschil tussen beide groepen v.w.b. RA en een positieve ACPA score en het bereiken van blijvende remissie

Conclusie: Op grond van het onderzoek kan niet worden geconcludeerd dat een intensere behandelmethode van RA resulteert in meer blijvende remissie bij RA patiënten.

Lees meer

Comments are closed.