Werk en Inkomen – het doelgroepregister

Doelgroepregister
Het doelgroepregister is een register, waar je instaat als je valt onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen overheid en werkgevers om te zorgen voor extra werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen, die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Als je in het doelgroepregister staat, heb je meer kans op het vinden en behouden van werk. Ook kun je ondersteuning krijgen bij het vinden van een werkplek.
Neemt een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling. Voor een werkgever is het financieel aantrekkelijk om je in dienst te nemen of te houden. Een werkgever loopt bijvoorbeeld door de no-riskpolis minder risico, als je ziek wordt.
Het UWV beheert het doelgroepregister.

Voordelen doelgroepregister
Een opname in het doelgroepregister heeft voor jou en je werkgever een aantal voordelen en mogelijkheden, die de kans op het vinden en behouden van werk vergroten:
• als je bent opgenomen in het doelgroepregister kan je werkgever beter rekening houden met wat je kunt. Er is vaak ruimte om je werk en/of werkplek aan te passen.
• er zijn regelingen voor werkgevers, die het aantrekkelijk maken om je in dienst te nemen of te houden. Een voorbeeld is het loonkostenvoordeel. Dat is een financiële tegemoetkoming voor je werkgever als hij je in dienst neemt en houdt.
• er is een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek.
• de no-riskpolis. Dat betekent dat het UWV je werkgever een ziektewetuitkering betaalt, als je ziek wordt. Je werkgever hoeft dan een groot deel van je loon niet zelf te betalen.
• als je bent opgenomen in het doelgroepregister, dan is de kans groter dat je kunt werken op een werkplek, waar extra aandacht is voor begeleiding.
• heb je een uitkering en uitzicht op werk, maar twijfelt de werkgever of je het werk aankunt? Dan kun je misschien een proefplaatsing krijgen. Je gaat dan bijvoorbeeld 2 maanden werken bij een werkgever om ervaring op te doen en om je te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing behoudt je jouw uitkering en betaalt je werkgever je nog geen salaris.
• als je in het doelgroepregister staat, dan houdt de gemeente daar rekening mee bij je re-integratie naar werk. De gemeente beoordeelt of de werkgever een loonkostensubsidie kan krijgen.

Uitschrijving doelgroepregister
• Je blijft meestal in het doelgroepregister staan, tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.
• Sta je in het doelgroepregister, omdat je een Wajong-uitkering hebt en kun je nu en in de toekomst niet meer werken? Of ontvang je een positief advies ‘indicatie beschut werk’? Dan wordt je uit het doelgroepregister gehaald.
• Je kunt het UWV vragen om je uit te schrijven uit het doelgroepregister, als je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor opname in het doelgroepregister. Je vult dan het formulier ‘Aanvraag uitschrijven doelgroepregister‘ op Mijn UWV in. Het UWV beoordeelt dan eerst of er toch redenen zijn om je in het doelgroepregister te laten staan. Deze redenen kunnen zijn:
– je krijgt ondersteuning vanuit de gemeente of het UWV.
– je werkgever krijgt loonkostensubsidie voor je.
– je hebt op dit moment een jobcoach.
– je krijgt op dit moment een uitkering van het UWV.
– je hebt op dit moment een WSW-indicatie.
– je verdient niet het wettelijk minimumloon.
– je hebt geen werk.
• Gevolgen voor je werkgever?
Deze kan na je uitschrijving misschien geen gebruik meer maken van financiële voordelen en regelingen. Daarom informeert het UWV de werkgever, als ze je uitschrijven. Je werkgever mag namelijk nog bezwaar maken tegen je uitschrijving. Het UWV informeert ook de gemeente over je uitschrijving.

Kandidatenverkenner banenafspraak
De kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel voor werkgevers. Als je in het doelgroepregister staat, dan sta je ook in de kandidatenverkenner banenafspraak. Het is niet zo, dat je hiervoor speciaal toestemming moet geven.
Wat ziet een werkgever in de kandidatenverkenner banenafspraak?
• Anonieme profielen van mensen, die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De gegevens, die in de anonieme profielen staan, zijn de gegevens, die bij het UWV of de gemeente bekend zijn uit het gesprek, dat je met hun hebt gehad. Er staan geen persoonlijke gegevens in, zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Die gegevens krijgt de werkgever pas als jij daar toestemming voor geeft.
• De kenmerken van deze mensen, zoals je opleidingsniveau, reisafstand, beschikbaarheid en interesses.
Hoe vindt een werkgever jou?
Als een werkgever je gegevens interessant vindt, vraagt hij informatie over je op bij het werkgeversservicepunt. Een adviseur neemt contact op met de werkgever om de aanvraag te bevestigen. Er worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld. Het werkgeversservicepunt neemt daarna contact met je op. Wil je de werkgever ontmoeten? Alléén als je ja zegt, geeft het werkgeversservicepunt je persoonlijke gegevens door aan de werkgever met een toelichting over je situatie. De werkgever weet dan, wat hij moet doen om je een goede werkplek te kunnen bieden.

Help mee