Werk en inkomen – beschut werk

Wat is beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Deze mensen kunnen alleen werken in een ‘beschutte’ omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing op hun werkplek nodig dan van een ‘gewone’ werkgever is te verwachten. Zij zijn daarom aangewezen op een beschermde werkomgeving. Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken). Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor, dat deze beschutte werkplekken er zijn.

Arbeidsovereenkomst en loon

Als je beschut werk doet, ben je in dienst van de gemeente of van een andere werkgever. Je hebt een vaste werkgever en krijgt loon en dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie, waar je werkt, onder een cao valt, dan geldt deze cao ook voor jou en alle andere werknemers, die beschut werk doen. Je kunt ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. Je blijft dan in dienst van de gemeente of van je eigen werkgever.

Gemeente verantwoordelijk voor beschut werk

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Wel is er altijd een dienstbetrekking tussen de gemeente als werkgever en de werknemer. Alle gemeenten samen krijgen geld om uiteindelijk ruim 30.000 beschutte plekken te organiseren.

Zelf om beschut werk vragen

Denk je dat je voor een beschutte werkplek in aanmerking komt? Dan kun je zelf bij het UWV om een beoordeling (laten) vragen. Je hoeft dus niet meer te wachten op de gemeente. Het UWV beoordeelt vervolgens of je tot de doelgroep beschut werk hoort. Als het UWV een positief advies beschut werk geeft, is de gemeente verplicht om je een beschutte werkplek aan te bieden. De gemeente mag alleen weigeren jou een beschutte werkplek te geven, als het aantal beschutte plekken voor die gemeente al is bereikt. De aantallen worden voor elke gemeente vastgesteld in een ministeriële regeling.

Advies Indicatie beschut werk

Een Advies Indicatie beschut werk is een advies van het UWV aan de gemeente. Hierin staat of je alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken.

Wanneer kun je een positief advies krijgen?

Als je op je Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen aangeeft, dat je een Advies indicatie beschut werk wilt, dan kijkt het UWV naar het volgende:
• of je alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek kunt werken.
• of een gewone werkgever deze begeleiding en aanpassingen niet kan bieden. Ook niet met hulp van de gemeente of UWV.

Advies aan de gemeente

Krijg je van het UWV een positief Advies indicatie beschut werk?
Dan kun je met dit advies naar de gemeente gaan. De gemeente beslist dan of je een beschutte werkplek krijgt.

Let op: heb je in de afgelopen 12 maanden al een Advies indicatie beschut werk van het UWV gekregen? Dan kun je dit in deze periode alleen opnieuw aanvragen als je situatie, sinds dat advies, is veranderd.

Help mee