Werk en Inkomen – de bedrijfsarts

Arbowet

In de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) staat, dat de werkgever en jij als werknemer zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Als je vragen hebt over je werkomgeving en de invloed op je gezondheid kun je een afspraak met de bedrijfsarts of arbo-arts maken.

Verschil tussen bedrijfsarts en arbo-arts

 Als je ziek bent, kun je op je werk te maken krijgen met een arboarts of bedrijfsarts. De bedrijfsarts en de arbo-arts adviseren de werkgever allebei over gezonde arbeidsomstandigheden. Ze begeleiden allebei zieke medewerkers terug naar het werk. Maar er is wel degelijk een verschil.
• Een bedrijfsarts is afgestudeerd in geneeskunde en heeft een aanvullende studie van vier jaar op het gebied van arbeid en gezondheid gevolgd. Alleen een bedrijfsarts mag een zieke werknemer doorverwijzen naar een specialist. Bedrijfsartsen staan geregistreerd in het BIG-register.
• Een arbo-arts is een basisarts, die werkt bij een arbodienst en ook geregistreerd staat in het BIG-register. De arboarts heeft geen aanvullende studie van vier jaar op het gebied van arbeid en gezondheid gevolgd. Een arboarts mag daarom, alleen onder toezicht van een bedrijfsarts, hetzelfde werk doen als een bedrijfsarts. Aan dit toezicht worden eisen en voorwaarden gesteld.

Wet Verbetering Poortwachter

Als je ziek bent, moet je werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter een bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts wordt betaald door jouw werkgever. Nadat je bent ziek gemeld, krijg je van jouw bedrijfsarts een oproep om contact op te nemen om te kijken hoe het met je gaat. De bedrijfsarts zal je uitnodigen voor een gesprek. Je moet met de bedrijfsarts praten, want dat is verplicht. Het gesprek kan telefonisch of tijdens een spreekuur op het werk of op het kantoor van de bedrijfsarts. Tijdens dit gesprek ben je verplicht om de bedrijfsarts alle informatie te geven over jouw gezondheid en of je kunt werken of niet. De bedrijfsarts heeft deze informatie nodig om advies te kunnen geven over je arbeidsgeschiktheid of je arbeidsongeschiktheid. Je moet met de bedrijfsarts bespreken wat je op jouw werk wel of niet kunt. De bedrijfsarts beslist na het gesprek of je ziek genoeg bent om thuis te blijven of weer aan het werk moet.

De bedrijfsarts

Je mag zelf, zonder dat jouw werkgever het weet, contact opnemen met de bedrijfsarts. Die mag daarover geen mededelingen doen naar jouw werkgever. Het doel van je bedrijfsarts is dat je beter wordt. Als je niet beter wordt en de klachten houdt, dan helpt jouw bedrijfsarts je beoordelen of je kunt blijven werken met jouw ziekte. Ook kan de bedrijfsarts, samen met jou, uitzoeken, wat je nodig hebt om aan het werk te blijven.
Als je niet kunt werken door je ziekte is het belangrijk, dat je hierover praat met je werkgever en/of de bedrijfsarts. Samen met hun bekijk je op welke manier je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Daarvoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt ‘verzuimbegeleiding’ genoemd. Een bedrijfsarts heeft een onafhankelijke positie en adviseert zowel de werkgever als jou als werknemer over de mogelijkheden.

Wat mag de bedrijfsarts doen?

• De bedrijfsarts mag belangrijke (medische) informatie opvragen bij jouw huisarts of een andere behandelaar. Dit mag alleen als je hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebt.
• De bedrijfsarts mag je doorverwijzen naar een specialist. Maar let op! Zorgverzekeraars hebben vaak aanvullende voorwaarden opgenomen over de doorverwijzing via een bedrijfsarts. Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering. Controleer daarom altijd jouw polis als je door de bedrijfsarts wordt doorverwezen naar een specialist.
• De bedrijfsarts zal de werkgever gevraagd of ongevraagd advies geven over beschermende maatregelen, zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. De bedrijfsarts overlegt ook met de preventiemedewerker in je organisatie en de Ondernemingsraad over een gezonde werkomgeving.
• Je werkgever moet de bedrijfsarts inschakelen als werknemers ziek zijn en uitvallen op het werk en bij re-integratie van werknemers. De bedrijfsarts werkt mee aan het opstellen van de probleemanalyse en aan periodieke evaluaties met een zieke werknemer tijdens het werkverzuim. De bedrijfsarts zorgt ook voor de medische informatie voor het re-integratieverslag, het advies bij de ziekteverzuimbegeleiding en de WIA-aanvraag. In de Wet Verbetering Poortwachter zitten een aantal wettelijk verplichte stappen waar de bedrijfsarts bij betrokken is.
• Als je in dienst komt, is een aanstellingskeuring door de bedrijfsarts verplicht. Iedere werkgever is daarnaast verplicht om je als werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO) aan te bieden. De bedrijfsarts voert het medische onderzoek uit en mag alleen informatie opvragen bij je behandelend arts als je daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
• De bedrijfsarts is wettelijk verplicht om beroepsziekten op te sporen en te melden.

Wat mag de bedrijfsarts niet doen?

• De bedrijfsarts mag niet eisen, dat je weer gaat werken. De bedrijfsarts adviseert je werkgever over jouw arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid. Als de bedrijfsarts denkt, dat je arbeidsgeschikt bent voor je functie en dus kunt werken, dan zal hij dat ook adviseren aan je werkgever. De werkgever kan op basis van dit advies wel eisen, dat je weer komt werken.
• De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en mag nooit zonder jouw schriftelijke toestemming je medische informatie doorgeven aan je werkgever. De gesprekken die je hebt, zijn vertrouwelijk en je mag op ieder moment je dossier inkijken. Zonder je toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je huisarts of specialist.
• De bedrijfsarts mag alleen informatie aan de werkgever verstrekken, die noodzakelijk is voor de beoordeling van je recht op loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. De te delen informatie gaat over:
– de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.
– welk werk je kunt doen en voor hoe lang.
– de verwachte duur van je werkverzuim.
– het advies over de werkaanpassing, werkvoorziening of interventie, die je werkgever voor de re-integratie moet uitvoeren.

Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts is deskundig op het gebied van arbeid en gezondheid. Zijn advies over wanneer je weer aan het werk kunt, telt het zwaarste. Als je het niet eens bent met de beslissing van je bedrijfsarts, neem dan de volgende stappen:
• Laat je bedrijfsarts en je werkgever schriftelijk weten, dat je het oneens bent met het advies van de bedrijfsarts.
• Leg duidelijk uit, waarom je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts.
• Vraag de bedrijfsarts en je huisarts om contact met elkaar op te nemen.
Soms leidt dit tot een nieuw advies, waarmee je het wel eens kunt zijn.
Kom je er niet uit met de bedrijfsarts, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Help mee